Daily Archives: July, 2021

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟเบอร์ รีบาร์

คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมเหล็กแผ่น แผ่น หรือเส้นใยเสริมเพื่อสร้างวัสดุที่อาจเปราะบางได้ ในประเทศอุตสาหกรรมไฟเบอร์ รีบาร์คอนกรีตเกือบทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งที่พบว่ามีความพิเศษเมื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร หนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่พิเศษเหล่านี้คือคอนกรีตเหล็ก สะพานเสริมเหล็กเป็นสะพานประเภทหนึ่งที่สร้างโดยทั่วไป อันที่จริงแล้ว สะพานทางหลวงส่วนใหญ่เป็น

ไฟเบอร์ รีบาร์สะพานประเภทนี้และมักพบเห็นได้

ตามทางหลวงระหว่างรัฐ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการรองรับไฟเบอร์ รีบาร์คอนกรีตที่ใช้สร้างสะพานเหล่านี้มักจะเสริมด้วยเหล็กเส้นแบบฝังซึ่งมักเรียกว่าเหล็กเส้นคอนกรีตเหล็กเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่มีการเติมเหล็กเส้นหรือเส้นใยที่แข็งแรงในขณะที่หยด ทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากซึ่งสามารถทน

  • ต่อเกือบทุกอย่างเมื่อแห้งเนื่องจากผลของการใช้เหล็กเสริมแรงนั้นดีต่อความแข็งแรงของอาคาร อาคารสมัยใหม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในกระบวนการ
  • ก่อสร้างคอนกรีตเหล็กอาจล้มเหลวเนื่องจากความแข็งแรงไม่เพียงพอ นำไปสู่ความล้มเหลวทางกล หรือเนื่องจากความทนทานลดลงไฟเบอร์ รีบาร์การกัดกร่อนและการแข็งตัวอาจสร้างความเสียหายให้กับคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบหรือสร้างได้ไม่ดี

ลักษณะทางกายภาพของคอนกรีตเสริมเหล็กค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของคอนกรีตมีค่าใกล้เคียงกับของเหล็ก ซึ่งขจัดความเค้นภายในอันเนื่องมาจากความแตกต่างของการขยายตัวหรือหดตัวด้วยความร้อนเมื่อซีเมนต์เพสต์ในคอนกรีตแข็งตัว สิ่งนี้จะสอดคล้องกับรายละเอียดพื้นผิวของเหล็ก ทำให้สามารถส่งผ่านความเค้นใดๆ ระหว่างวัสดุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมทางเคมีที่เป็นด่างโดยแคลเซียมคาร์บอเนต

ทำให้เกิดฟิล์มฟิล์มที่ผิวเหล็กไฟเบอร์ รีบาร์

ไฟเบอร์ รีบาร์ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นกรดคอนกรีตไฟเบอร์กำลังกลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติทางกลที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริมแรงไฟเบอร์ รีบาร์และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพทางกลของคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดาไฟเบอร์ รีบาร์หนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่พิเศษเหล่านี้คือคอนกรีตเหล็ก สะพานเสริมเหล็กเป็นไฟเบอร์ รีบาร์ ราคา

สะพานประเภทหนึ่งที่สร้างโดยทั่วไป อันที่จริงแล้ว สะพานทางหลวงส่วนใหญ่เป็นสะพานประเภทนี้และมักพบเห็นได้ตามทางหลวงระหว่างรัฐ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการรองรับ คอนกรีตที่ใช้สร้างสะพานเหล่านี้มักจะเสริมด้วยเหล็กเส้นแบบฝังซึ่งมักเรียกว่าเหล็กเส้นคอนกรีตเหล็กอาจล้มเหลวเนื่องจากความแข็งแรงไม่เพียงพอ นำไปสู่ความล้มเหลวทางกล หรือเนื่องจากความทนทานลดลง การกัดกร่อนและการแข็งตัวอาจสร้างความเสียหายให้กับคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบหรือสร้างได้ไม่ดีไฟเบอร์ รีบาร์